Datu drošība

Sīkdatņu lietošana

Lai šī mājaslapa pienācīgi darbotos, dažreiz Jūsu ierīcē tiek izvietotas sīkdatnes (angļu valodā “cookies”). Šādas darbības veic lielākā daļa tīmekļa vietņu.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko mājaslapa saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru vai mobilo ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus (teksta lielumu, valodu u.c.) un uzlabot lietotāja ērtības.

Sīkdatnes ir iespējams kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: aboutcookies.org.

Varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums būs pašrocīgi jāpielāgo daži iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet mūsu mājaslapu, kā arī varbūt nedarbosies daži pakalpojumi un funkcijas.

PRIVĀTUMA POLITIKA
Vispārīgie noteikumi.

Privātuma politika ir izstrādāta, lai informētu cilvēkus par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, aizsardzību un personu tiesībām.
Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.
Mēs cienām Jūsu privātumu un rūpējamies par Jūsu personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām. Jūs varat droši uzticēt mums savus personas datus.

Pārzinis:

Personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība “EZRA-SK Rīgas slimnīca “Bikur Holim”” (turpmāk tekstā – “BIKUR HOLIM”) , reģ. Nr. 40003089399, juridiskā adrese Maskavas iela 122/128, Rīga, LV-1003.

“BIKUR HOLIM” var veikt personas datu apstrādi sekojošiem mērķiem:

-ārstniecības pakalpojumu sniegšanai un administrēšanai;
-veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un administrēšanai;
-sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai un administrēšanai;
-laboratorisko izmeklējumu veikšanai;
-līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
-pacienta identificēšanai;
-pacienta apkalpošanai;
-pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
-pacienta pierakstīšanai;
-pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
-zinātniskas un pētnieciskas darbības veikšanai;
-jaunu pakalpojumu attīstīšanai;
-iebildumu, pretenziju, sūdzību, ierosinājumu, paziņojumu un citu iesniegumu izskatīšanai;
-saziņai ar pacientu;
-norēķinu administrēšanai;
-parādu piedziņai;
-statistikas datu uzturēšanai un analizēšanai;
-tirgus izpētes mērķiem;
-jaunu pakalpojumu un preču reklamēšanai;
-jaunumu paziņošanai;
-citos nolūkos, ja par to ir informēts klients.

Videonovērošana.

“BIKUR HOLIM” ēkās, struktūrvienībās un teritorijā tiek veikta videonovērošana un ierakstu saglabāšana.
Videonovērošanas mērķis:
-aizsargāt darbinieku, pacientu, apmeklētāju un citu personu veselību un dzīvību;
-novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus;
-lai, ievērojot Jūsu pamattiesības un brīvības, realizētu “BIKUR HOLIM” vai tās trešās personas likumiskās intereses, kurai personas dati atklāti.
Videonovērošana nenozīmē personas automātisku identifikāciju. Mēs izmantosim videoierakstu tikai noteiktajos gadījumos, lai sasniegtu norādītos mērķus.
Jums jāņem vērā, ka apmeklējot mūsu slimnīcu, poliklīniku vai pieguļošo teritoriju, Jūs kļūsiet par videonovērošanas objektu.
Videoieraksti ir ierobežotas pieejamības informācija.
Mēs uzglabāsim videoierakstu līdz 14 dienām. Precīzs datu uzglabāšanas termiņš ir atkarīgs no ieraksta kvalitātes un pieejama atmiņas apjoma, un var atšķirties. Gadījumos, kad ieraksts ir nepieciešams kā pierādījums civilprocesā, administratīvā procesā, kriminālprocesā vai citu juridisko procedūru ietvaros, mēs paturam sev tiesības saglabāt ierakstu tik ilgi, cik nepieciešams.
Mūsu leģitīmas intereses – vērsties valsts vai pašvaldības iestādēs, kā arī tiesās savu interešu aizsardzībai.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei:

-normatīvo aktu prasības (piemēram, likums Par grāmatvedību, Darba likums, Pacientu tiesību likums, Ārstniecības likums, Vispārīga datu aizsardzības regula u.c.);
-līgumiskās attiecības;
-atsevišķos gadījumos saskaņā ar Jūsu piekrišanu;
-lai, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības, realizētu pārziņa vai tās trešās personas likumiskās intereses, kurai personas dati atklāti.

Neizsmeļošs leģitīmu interešu uzskaitījums:

-drošības nodrošināšana savās telpās un teritorijā;
-darbinieku uzraudzības drošības vai pārvaldības nolūkos;
-IT sistēmu un tīkla drošība;
-parādu piedziņas darbības;
-tiesības vērsties tiesā un/vai šķīrējtiesā, tiesībsargājošās iestādēs, citās valsts un pašvaldības iestādēs;
-komercdarbības īstenošana;
-marketings.

Personas datu nodošana.

Lai pildītu savus juridiskos pienākumus, mēs varam nodot  Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm likumā noteiktajos gadījumos.
Mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai aizstāvētu savas likumīgās intereses.
Lai kvalitatīvi sniegtu pakalpojumus un efektīvi veiktu klientu apkalpošanu atsevišķos gadījumos mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums ārpakalpojumus (piemēram: bankas un citi norēķinu sistēmu pakalpojumi, veicot norēķinus, apdrošināšanas kompānijas, ārpus tiesas parādu piedzinēji, finanšu vai nodokļu audits, partneru laboratorijas u.tml.). Lai sasniegtu politikā norādītos mērķus, mēs varam sniegt Jūsu personas datu apsardzes kompānijām, kas nodrošina videonovērošanas pakalpojumus. Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar pārziņa norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts ievērot atbilstošu personas datu aizsardzības pakāpi.
Jūsu datus nav paredzēts nodot uz trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un EEZ), izņemot atsevišķu informāciju atbilstoši sīkdatņu apstrādes noteikumiem. Mūsu mājas lapā var tikt izmantotas trešo personu sīkdatnes.

Personas datu drošība.

“Bikur Holim” nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, kā arī pielieto mūsdienu tehnoloģijas, lai aizsargātu savu darbinieku un klientu personas datus. ”Bikur Holim” aizsargā Jūsu datus ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem, lai Jūsu dati būtu pienācīgi aizsargāti katrā datu apstrādes posmā. Jūsu personas datu aizsardzības pakāpe vienmēr saglabājas augstā līmenī.

Personas datu glabāšanas laiks:

-Jūsu dati tiks apstrādi tik ilgi, kamēr ir spēkā līgums, kā arī kamēr ir spēkā no līguma izrietošo prasību noilguma termiņš;
-kamēr puses var realizēt savas likumīgas intereses;
-atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
-kamēr ir spēkā klienta piekrišana personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs apstrādes pamats.

Jums ir tiesības:

-uzzināt, vai mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi;
-gadījumā, ja mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, Jums ir tiesības piekļūt attiecīgajai informācijai;
-ja informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības sniegt mums aktuālu informāciju un lūgt to izlabot;
-atsaukt piekrišanu;
-atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, lūgt ierobežot datu apstrādi, lūgt izdzēst datus. Informējam, ka šīs tiesības ir realizējamas tikai saskaņā ar likuma prasībām un mēs paturam tiesības atteikt veikt minētās darbības, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām;
-saņemt un/vai nodot personas datus citam pārzinim. Minētais attiecas tikai uz datiem, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrāde tiek veikta automatizēti.
Savas tiesības Jūs varat realizēt tikai uz rakstveida iesnieguma (tai skaitā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) pamata. Mēs sniegsim atbildi likumā noteiktajā termiņā.
Mēs izskatīsim Jūsu iesniegumu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ja neizdosies panākt risinājumu, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

Automatizētu lēmumu pieņemšana.

“BIKUR HOLIM” neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu.

Politikas atjaunošana.

Ik pēc kāda laika mēs atjaunosim šo privātuma politiku. Sekojiet līdzi izmaiņām.

Saziņa personas datu apstrādes jautājumos.

Ja Jums rodas jautājumi personas datu apstrādes jomā droši varat sazināties ar mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistu. Saziņai izmantojiet e-pastu bikur@latnet.lv, tālr.67144529.


Online pieraksts

captcha